Skip to main content

ARTIKEL 1, ORGANISATIE

 1. Oranje Vereniging Rijnsburg, ofwel de organisatie, organiseert de ‘Badeendenrace’ en de daarvoor benodigde verkoop van loten;
 2. De Badeendenrace vindt plaats op zaterdag 12 augustus 2023;
 3. De opbrengst komt geheel ten doel aan Oranje Vereniging Rijnsburg.

ARTIKEL 2, VOORSCHRIFTEN VOOR DEELNAME

 1. Deelname aan de Badeendenrace staat open voor alle natuurlijke en rechtspersonen, doch deelname door minderjarigen alsmede beschikkingsonbevoegden geschiedt onder verantwoordelijkheid van zijn/haar/hun wettelijk vertegenwoordiger;
 2. Degene die deelneemt aan de Badeendenrace is gebonden aan de bepalingen van dit reglement;
 3. Oranje Vereniging Rijnsburg is niet aansprakelijk voor de nadelen die voor een deelnemer voortvloeien uit het door hem/haar niet opvolgen van de in dit reglement vastgelegde voorschriften.
 4. Bestuursleden van Oranje Vereniging Rijnsburg zijn zelf uitgesloten van deelneming. Dit geldt niet voor familieleden of vrienden.

ARTIKEL 3, SPEELWIJZE

 1. De deelnemer dient een genummerd lot (deelnamebewijs) te kopen via de website van Oranje Vereniging Rijnsburg dan wel bij een door Oranje Vereniging Rijnsburg georganiseerd uitgiftepunt van loten;
 2. Elk lot geeft recht op deelname in de Badeendenrace door middel van een rubberen eendje met een nummer dat correspondeert met het nummer dat op het lot is vermeld;
 3. Er zullen 5000 badeendjes te water worden gelaten en de eerste 5 eendjes die de finish bereiken – na een op het water afgelegde afstand binnen een parcours- krijgen recht op een prijs;
 4. In het bijzijn van de notaris worden de badeendjes bij het bereiken van de finish, één voor één genoteerd op de trekkingslijst. Het eerste eendje dat de finish bereikt en correspondeert met een verkocht lot, geeft recht op de eerste prijs, het tweede eendje dat als tweede de finish bereikt en correspondeert met een verkocht lot, krijgt recht op de tweede prijs; enzovoort;
 5. Alle beschikbare prijzen worden gegarandeerd uitgekeerd aan verkochte en dus deelnemende loten;
 6. Elk eendje blijft eigendom van Oranje Vereniging Rijnsburg;
 7. Degene die een winnend lot heeft gekocht heeft slechts recht op de aan het lot verbonden prijs en niet op het eendje zelve;
 8. Elk lot geeft slechts recht op eenmaal deelname aan de Badeendenrace;
 9. Het voortbewegen van de badeendjes gebeurt door de stroming van het water, de wind en met behulp van op het water en aan de kant aanwezige personen die ingeschakeld zijn door de organisatie. Het staat de organisatie vrij om maatregelen te nemen om de stroming van het water te bevorderen met pompen, waterstralen etc. Deze maatregelen zijn per definitie willekeurig en kunnen nooit aanleiding geven tot verhaal of betwisting van de wedstrijduitslag;
 10. Eendjes die onderweg komen vast te zitten, tegen de kant of een andere hindernis worden, alleen indien mogelijk, door de organisatie losgemaakt en op dezelfde plek weer in de wedstrijd gebracht;
 11. De race vindt plaats in het openbaar onder toezicht van een notaris;
 12. Het is de organisatie toegestaan elk badeendje dat niet van de organisatie is, ten alle tijde uit de wedstrijd te nemen;
 13. Bij manipulatie of poging tot manipulatie van de badeendjes of van de Badeendenrace, in welke vorm dan ook, zullen de betrokken deelnemers van deelname aan de wedstrijd uitgesloten worden. De organisatie beslist over de uitsluiting op een definitieve en onherroepelijke wijze.
 14. Afhankelijk van redenen van veiligheid, technische, organisatorische of weersomstandigheden kan de organisatie het tijdstip van de start van de races wijzigen of verplaatsen.

ARTIKEL 4, INLEG

De inleg voor een lot bedraagt € 3,00, zegge drie euro, voor één lot.

ARTIKEL 5, WINNENDE LOTNUMMERS

 1. De prijzen worden alleen uitgegeven, waarvan de uitslag correspondeert met de winnende uitslag van de Badeendenrace;
 2. Uitsluitend lotnummers waarvan de inleg is betaald, kunnen prijswinnend zijn. De betaling van het lot is daarbij bepalend voor deelname;
 3. De race vindt plaats in het openbaar onder toezicht van Verhees notaris.

ARTIKEL 6, PRIJZEN PAKKET, BEKENDMAKING

 1. De prijzen bestaan uit in ieder geval een:
  • 1e prijs: Overnachting Vliegtuigsuite Teuge incl. sauna, bubbelbad en ontbijt voor 2 personen;
  • 2e prijs: Michelin sterrenrestaurant ‘Latour Noordwijk’ 7-gangen diner incl. drankjes;
  • 3e prijs: Helikoptervlucht;
  • 4e prijs: Hofftram all-in eten en drinken 2 personen;
  • 5e prijs: Soldaat van Oranje 1ste rang 2 kaarten met pauzearrangement.
 2. De nummers van de winnende loten worden bekendgemaakt na de race en worden tevens gepubliceerd in ‘de Rijnsburger’ en op www.ovrijnsburg.nl;
 3. U ontvangt een genummerd lot (deelnamebewijs) en als dat nummer overeenkomt met het nummer op een van de winnende eendjes dan kunt u door middel van het overleggen van uw lot (deelnamebewijs) uw recht op de prijs laten gelden.
  Dat kan direct na de race bij de organisatie en tot uiterlijk 13 Augustus 2024 via www.ovrijnsburg.nl/contact;
 4. Na 13 Augustus 2024 vervalt het recht op aanspraak op de gevallen prijs;
 5. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd en alle rechten terzake worden door Oranje Vereniging Rijnsburg voorbehouden. Reclames over het niet of verkeerd toekennen van een prijs – waaronder ook begrepen het toekennen van een prijs die niet bevalt dan wel waar technische problemen mee zijn, behoudens normale garantie van de leverancier – worden niet in behandeling genomen.

ARTIKEL 7, PRIVACY

 1. De namen van de eigenaren van de winnende lotnummers mogen slechts met hun toestemming aan een derde of derden bekend worden gemaakt;
 2. Door het meespelen met de Badeendenrace wordt men geacht deze toestemming expliciet te hebben gegeven voor publicitaire doeleinden, tenzij men uitdrukkelijk schriftelijk heeft aangegeven deze toestemming niet te verlenen.

ARTIKEL 8, AANSPRAKELIJKHEID

 1. Ten aanzien van deelnemers geldt dat voor het weg- of zoekraken van uw lot (deelnamebewijs), mededelingen aan of van de organisatie of anderszins, elke aansprakelijkheid wordt uitgesloten, evenals voor schade door strafbare handelingen van derden, zoals diefstal en dergelijke. Ook wordt geen aansprakelijkheid aanvaard door Oranje Vereniging Rijnsburg voor het handelen van de personen genoemd in artikel 3, alsmede voor schade, direct of indirect veroorzaakt door buiten de invloedssfeer van Oranje Vereniging Rijnsburg liggende omstandigheden;
 2. Oranje Vereniging Rijnsburg is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van derden bij de afgifte van de prijzen.

ARTIKEL 9, ONVOORZIENE GEBEURTENISSEN

Daar waar dit reglement niet in voorziet, wordt besloten op een definitieve en onherroepelijke wijze door Oranje Vereniging Rijnsburg.

 

Datum laatste vaststelling van dit reglement: 13 Juni 2023

Close Menu

Aankomende evenementen