Skip to main content

De statuten van Oranje Vereniging Rijnsburg zijn laatstelijk gewijzigd in de Algemene Ledenvergadering van 9 januari 2018.

Artikel 1 Naam en zetel

 1. De vereniging draagt de naam: Oranjevereniging Rijnsburg.
 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Katwijk.
Artikel 2 Doel

 1. Het doel van de vereniging is het aankweken van liefde voor het Huis van Oranje, en het bevorderen van gemeenschapszin bij de inwoners van Rijnsburg.
 2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  1. het initiëren, organiseren en leiden van festiviteiten en evenementen ter gelegenheid van nationale- en andere feest- en gedenkdagen;
  2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Artikel 3 Lidmaatschap

 1. De vereniging kent gewone leden, ereleden en leden van verdienste. Waar in deze statuten wordt gesproken van lid of leden, wordt/worden daaronder verstaan zowel de gewone leden, de ereleden als de leden van verdienste tenzij het tegendeel blijkt. Leden kunnen slechts zijn zij die de leeftijd van twaalf (12) jaar hebben bereikt.
 2. Gewone leden zijn zij, die als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het in artikel 4 bepaalde. Ereleden zijn gewone leden die wegens hun buitengewone verdiensten hetzij jegens de vereniging, hetzij (in een ruimer verband) in kader van de doelstelling van de vereniging door het bestuur daartoe zijn benoemd. Leden van verdienste zijn gewone leden die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging door het bestuur daartoe zijn benoemd. De benoeming door het bestuur van een gewoon lid tot erelid of tot lid van verdienste wordt in de eerstvolgende algemene ledenvergadering na het besluit tot benoeming bekend gemaakt.
Artikel 4 Aanmelding en toelating

 1. Als gewoon lid kan men worden toegelaten nadat men schriftelijk een verzoek dienaangaande bij het bestuur heeft ingediend. Het verzoek bevat ten minste de voorletters, de naam, het adres, de geboortedatum, en de geboorteplaats van de persoon die het verzoek doet, alsmede de gegevens die voor de bepaling van de contributieverplichting van belang zijn. Het bestuur beslist over de toelating, en deelt haar besluit onverwijld schriftelijk mede aan de betreffende persoon. Bij niet-toelating door het bestuur kan de betreffende persoon binnen veertien (14) dagen na de mededeling van het bestuur, schriftelijk bezwaar maken tegen het besluit. Het bestuur is alsdan verplicht op de eerstvolgende algemene ledenvergadering, de algemene ledenvergadering in kennis te stellen van het besluit van niet-toelating en het daartegen gemaakte bezwaar. De algemene ledenvergadering kan alsnog tot toelating besluiten, mits met een meerderheid van ten minste twee/derde (2/3) van de geldig uitgebrachte stemmen.
 2. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door erfopvolging worden verkregen.
 3. De vereniging houdt een register bij waarin de gegevens worden opgenomen die het hiervoor in lid 1 bedoelde verzoek dient te bevatten. Ieder lid is verplicht een wijziging in de hiervoor bedoelde gegevens schriftelijk mede te delen aan het bestuur. De laatstelijk, op voorgeschreven wijze medegedeelde gegevens mag de vereniging als juist beschouwen.
Artikel 5 Einde van het lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  1. door de dood van het lid;
  2. door opzegging door het lid;
  3. door opzegging door de vereniging;
  4. door ontzetting.
 2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier (4) weken. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar. Het lidmaatschap eindigt onmiddellijk:
  1. indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
  2. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld tenzij het betreft een wijziging van de geldelijke rechten en verplichtingen;
  3. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.
 3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het lopende verenigingsjaar door het bestuur worden gedaan wanneer een lid na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand niet volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging over het lopende verenigingsjaar heeft voldaan. De opzeggingstermijn is ten minste vier (4) weken. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar. De opzegging kan evenwel onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen.
 4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Zij geschiedt door het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in kennis stelt, met opgave van de redenen. Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Een geschorst lid heeft geen stemrecht.
 5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.
 6. Op het einde van het erelidmaatschap en het zijn van lid van verdienste is het bepaalde in dit artikel van overeenkomstige toepassing.
Artikel 6 Contributie

 1. Ieder gewoon lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering. De algemene ledenvergadering is bevoegd bepaalde categorieën van gewone leden te onderscheiden en daarvoor een aparte contributie vast te stellen.
 2. Ereleden en leden van verdienste zijn geen contributie verschuldigd.
 3. Het bestuur is bevoegd om in bijzondere gevallen een gewoon lid gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verschuldigdheid van contributie te verlenen.
Artikel 7 Bestuur

 1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal natuurlijke personen. Het bestuur stelt met inachtneming van het vorenstaande het aantal bestuursleden vast, met dien verstande dat het bestuur uit ten minste vijf (5) en ten hoogste uit zeventien (17) leden bestaat. Een bestuurslid dient woonachtig te zijn in de dorpskern Rijnsburg van de gemeente Katwijk. Het bestuur kan ontheffing verlenen van het vereiste dat een bestuurslid woonachtig dient te zijn in de dorpskern Rijnsburg van de gemeente Katwijk. Het bestuur dient zo veel mogelijk een afspiegeling te zijn van de bevolking van de dorpskern Rijnsburg van de gemeente Katwijk.
 2. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Het bestuur kan voorts uit zijn midden aanwijzen een vice-voorzitter, een tweede secretaris, en een algemeen adjunct. Uitsluitend de algemeen adjunct kan meer dan één functie bekleden. De voorzitter, de secretaris, de penningmeester, en – indien aangewezen – de vicevoorzitter en de algemeen adjunct vormen tezamen het dagelijks bestuur.
 3. De bestuursleden worden benoemd uit de leden van de vereniging, ofwel deels door de algemene ledenvergadering en deels door het bestuur, ofwel geheel door de algemene ledenvergadering. Het bestuur stelt het aantal bestuursleden vast dat door de algemene ledenvergadering en door het bestuur wordt benoemd, met dien verstande het aantal bestuursleden dat door de algemene ledenvergadering wordt benoemd te allen tijde ten minste één (1) hoger dient te zijn dan het aantal bestuursleden dat door het bestuur wordt benoemd.
 4. De benoeming van bestuursleden door de algemene ledenvergadering geschiedt uit één of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 5. Tot het opmaken van zulk een voordracht is uitsluitend het bestuur bevoegd.
 5. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten minste twee/derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene ledenvergadering, genomen in een vergadering waarin ten minste twee/derde (2/3) van de leden vertegenwoordigd is.
 6. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene ledenvergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene ledenvergadering vrij in de keus.
Artikel 8 Einde bestuurslidmaatschap

 1. Een bestuurslid kan te allen tijde onder opgaaf van redenen worden geschorst en ontslagen door het orgaan dat hem heeft benoemd. De algemene ledenvergadering besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid van ten minste twee/derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen. Het bestuur besluit tot schorsing of ontslag met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
 2. De schorsing eindigt wanneer het orgaan dat de geschorste bestuurder heeft benoemd niet binnen drie (3) maanden daarna tot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich bij het betreffende orgaan te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.
 3. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal drie (3) jaar. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar.
 4. Indien het maximaal door het bestuur te benoemen aantal bestuursleden reeds door het bestuur is benoemd, is het bestuur verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt.
 5. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
  1. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
  2. door bedanken;
  3. door het niet meer voldoen aan de eis van het woonachtig zijn in Rijnsburg tenzij het bestuur daarvan ontheffing heeft verleend.
Artikel 9 Bestuursbesluiten

 1. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de volstrekte meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een ander bestuurslid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één ander bestuurslid als gevolmachtigde optreden.
 2. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, al dan niet per enig telecommunicatiemiddel, hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris of de tweede secretaris een relaas opgemaakt, welke wordt gevoegd bij de besluitenlijst van de eerstvolgende bestuursvergadering.
 3. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één (1) stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
 4. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij één bestuurslid vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Een stemming als genoemd in artikel 7 lid 2 vindt te allen tijde schriftelijk plaats.
 5. Voor het overige is op de vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur het bepaalde in de artikelen 11 tot en met 14 zoveel mogelijk van toepassing, met dien verstande dat het door de voorzitter op de bestuursvergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, niet beslissend is.
Artikel 10 Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
 2. Indien het aantal bestuursleden beneden het in artikel 7 lid 1 vermelde minimum is gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd.
 3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
 4. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen.
 5. Het bestuur is met voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
 6. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
 7. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met een lid van het dagelijks bestuur.
 8. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer leden van het dagelijks bestuur, alsook aan derden, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
Artikel 11 Algemene ledenvergaderingen

De algemene ledenvergaderingen worden gehouden te Rijnsburg.

Artikel 12
 1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden die niet geschorst zijn alsmede degenen, die daartoe door het bestuur en/of de algemene ledenvergadering zijn uitgenodigd. Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot zijn schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover dan het woord te voeren.
 2. Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder lid één (1) stem in de algemene ledenvergadering. Ieder stemgerechtigd lid kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste één persoon als gevolmachtigde optreden.
 3. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering. Dit besluit kan ook schriftelijk tot stand komen.
 4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene ledenvergadering worden gehouden.
 5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.
Artikel 13
 1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de vice-voorzitter, en bij diens afwezigheid door de algemeen adjunct, en bij diens afwezigheid het oudste aanwezige bestuurslid. Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
 2. Het door de voorzitter ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 3. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris, de tweede secretaris of de algemeen adjunct, en bij afwezigheid van ieder van hen door een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende algemene ledenvergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist ondertekend.
Artikel 14 Jaarverslag, rekening en verantwoording

 1. Het verenigingsjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering gehouden en wel binnen zes (6) maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering. In deze algemene ledenvergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid in rechte vorderen van de gezamenlijke bestuurders dat zij deze verplichtingen nakomen.
 2. De vereniging kent een commissie die jaarlijks de rekening en verantwoording van het bestuur onderzoekt en jaarlijks van haar bevindingen verlag uitbrengt aan de algemene ledenvergadering. De leden van de commissie worden door de algemene ledenvergadering uit de leden benoemd. Leden van de commissie mogen geen deel uitmaken van het bestuur. Leden van de commissie worden benoemd voor een periode van maximaal drie (3) jaar, en treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend lid van de commissie is gedurende drie (3) jaar niet benoembaar tot lid van de commissie.
 3. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers betreffende de vermogenstoestand van de vereniging te geven.
 4. De commissie onderzoekt de in lid 1 en lid 3 bedoelde stukken.
 5. Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. De commissie brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.
 6. Het bestuur is verplicht de in lid 1 en 3 bedoelde stukken gedurende zeven (7) jaren te bewaren.
Artikel 15 Bijeenroeping algemene ledenvergadering

 1. Algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt of daartoe op grond van de wet verplicht is.
 2. Op schriftelijk verzoek van ten minste één/tiende gedeelte van de stemgerechtigde leden is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering, te houden binnen vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene ledenvergadering overgaan op de wijze als in lid 3 bepaald. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.
 3. De oproeping geschiedt op een termijn van ten minste zeven (7) dagen, hetzij schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 4, hetzij bij advertentie in ten minste een te Rijnsburg veel gelezen dagblad of weekblad, hetzij door middel van in de dorpskern Rijnsburg van de gemeente Katwijk op te hangen raambiljetten.
Artikel 16 Statutenwijziging

 1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
 2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf (5) dagen voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
 3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde (2/3) van het aantal uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste een volstrekte meerderheid van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is een dergelijke meerderheid niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden binnen één maand na de eerste, maar niet eerder dan vijftien (15) dagen daarna, waarin ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, het besluit tot statutenwijziging kan worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen.
 4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.
 5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in de algemene ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
 6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel gehouden register.
Artikel 17 Ontbinding en vereffening

 1. Het bepaalde in artikel 16 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging.
 2. De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.
 3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
 4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.
 5. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten meer aanwezig zijn.
 6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende zeven (7) jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.
Artikel 18 Reglementen

 1. De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien. De algemene ledenvergadering kan haar bevoegdheid hiertoe overdragen aan het bestuur en kan deze overdracht herroepen.
 2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.
Artikel 19 Slotbepaling

Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.

 

 

 

 

Close Menu

Aankomende evenementen