Skip to main content

Privacy-Statement Oranje Vereniging Rijnsburg

Dit Privacy-statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Oranje Vereniging Rijnsburg verwerkt van haar (bestuurs)leden, medewerkers, vrijwilligers, leden, sponsors/donateurs en leveranciers.

Indien u lid wordt van Oranje Vereniging Rijnsburg, sponsort, een aankoop doet of zich aanmeldt als vrijwilliger is het noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken. Om inzicht te geven welke persoonsgegevens dit betreft en op welke manier deze worden verwerkt is dit Privacy-statement opgesteld.

Oranje Vereniging Rijnsburg verwerkt persoonsgegevens. Wij willen hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy-statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door onze vereniging.

Verwerken wij bijzondere persoonsgegevens?

6.2 Bezwaar
Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 3, kunt u eveneens contact opnemen met het secretariaat. Door Oranje Vereniging Rijnsburg zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling worden genomen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal door Oranje Vereniging Rijnsburg u hiervan op de hoogte brengen.

6.3 Klacht
Indien u klachten heeft over de wijze waarop Oranje Vereniging Rijnsburg uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandeld, kunt u contact opnemen met het secretariaat. Indien dit niet leidt tot een oplossing kunt u natuurlijk altijd gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

6.4 Vragen
Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy-statement kunnen worden gericht aan het secretariaat van Oranje Vereniging Rijnsburg.

7 - Wijzigingen

Dit Privacy-statement kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via deze website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacy-statement te bekijken.

Rijnsburg, 15 juni 2023

Oranje Vereniging Rijnsburg verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens, zoals genoemd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (zoals geloof, ras of etnische afkomst, gezondheid, politieke opinie of seksuele gerichtheid).

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner]

1 - Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kan worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook uw voornaam samen met uw geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

2 - Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Oranje Vereniging Rijnsburg, Trompstraat 50, 2231 RJ Rijnsburg, KVK: 40446404.

3 - Waarvoor verwerkt Oranje Vereniging Rijnsburg persoonsgegevens?

3.1 Leden
Als u lid wilt worden van Oranje Vereniging Rijnsburg, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van uw gegevens kunnen we u op de juiste wijze inschrijven als lid. Als u eenmaal een relatie van Oranje Vereniging Rijnsburg bent, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden en u te informeren over gerelateerde zaken van het lidmaatschap, maar ook als u een vraag stelt, verwerken wij uw gegevens om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Deze gegevens worden niet voor commerciële doeleinden gebruikt. In het kader van uw lidmaatschap worden, ingevolge artikel 4 van de statuten, de volgende persoonsgegevens verwerkt:

a) voor- en achternaam
b) adresgegevens
c) geboortedatum
d) telefoonnummer
e) e-mailadres
f) bankrekeningnummer

3.2 Vrijwilligers / Medewerkers
Als u vrijwilliger wilt worden van Oranje Vereniging Rijnsburg, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van uw gegevens kunnen we u op de juiste wijze inschrijven als vrijwilliger. Als u eenmaal een relatie van Oranje Vereniging Rijnsburg bent, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden en u te informeren over gerelateerde zaken van het vrijwilligerswerk, maar ook als u een vraag stelt, verwerken wij uw gegevens om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. In het kader van uw vrijwilligerswerk worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

a) voor- en achternaam
b) adresgegevens
c) telefoonnummer
d) e-mailadres

3.3 Sponsoren / Donateurs
Ten behoeve van de sponsoring aan Oranje Vereniging Rijnsburg worden in het kader van het contact en de uitvoering aan de overeenkomst persoonsgegevens verwerkt. Als u eenmaal een relatie van Oranje Vereniging Rijnsburg bent, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden en u te  informeren over gerelateerde zaken van het sponsorschap, maar ook als u een vraag stelt, verwerken wij uw gegevens om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. In het kader van uw sponsoring worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

a) voor- en achternaam
b) e-mailadres

3.4 Doeleinden
Oranje Vereniging Rijnsburg verwerkt de in sub 3.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie,
b) uw naam, adresgegevens, telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over de in het kader van het lidmaatschap door de organisatie georganiseerde diensten, activiteiten en enquêtes;
c) uw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld van het lidmaatschap af te wikkelen.

Oranje Vereniging Rijnsburg verwerkt de in sub 3.2 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het vrijwilligerswerk voor de vereniging en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie,

Oranje Vereniging Rijnsburg verwerkt de in sub 3.3 genoemde persoonsgegevens voor
de volgende doeleinden:
a) uw naam en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het sponsorschap voor de vereniging en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie,

3.5 Klanten
Als u aankopen doet via de website van Oranje Vereniging Rijnsburg, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van uw (persoons)gegevens kunnen wij u het beste in de aankoop faciliteren.
Deze (persoons)gegevens worden niet voor commerciële doeleinden gebruikt. In gevolge van een aankoop via de website van Oranje Vereniging Rijnsburg, worden de volgende (persoons)gegevens verwerkt:

a) voor- en achternaam
b) adresgegevens
c) telefoonnummer
d) e-mailadres

3.6 Gegevensverwerking
Oranje Vereniging Rijnsburg kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau gebruiken voor onderzoeksdoeleinden en om haar dienstenaanbod en werkzaamheden te optimaliseren. De geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot u als individu te herleiden. Gegevens worden door Oranje Vereniging Rijnsburg nooit gedeeld met derden, tenzij dit nadrukkelijk vooraf wordt aangegeven. U dient dit dan ook te bevestigen (zogenoemde opt-in regel).

4 - Bewaartermijnen

Oranje Vereniging Rijnsburg verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap, vrijwilligerswerk of sponsoring. Indien deze relatie wordt beëindigd worden uw persoonsgegevens tot maximaal een jaar na afloop hiervan bewaard. Ditzelfde geldt voor aankopen als bedoeld onder 3.5 van dit privacy statement. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal Oranje Vereniging Rijnsburg de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

5 - Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Oranje Vereniging Rijnsburg passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

Door Oranje Vereniging Rijnsburg wordt geen gebruik gemaakt van zogenoemde ‘bewerkers’.

6 - Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

6.1 Inzagerecht
Via het secretariaat kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Oranje Vereniging Rijnsburg zal uw verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien Oranje Vereniging Rijnsburg uw verzoek niet inwilligt, zal zij dat altijd nader toelichten.

6.2 Bezwaar
Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 3, kunt u eveneens contact opnemen met het secretariaat. Door Oranje Vereniging Rijnsburg zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling worden genomen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal door Oranje Vereniging Rijnsburg u hiervan op de hoogte brengen.

6.3 Klacht
Indien u klachten heeft over de wijze waarop Oranje Vereniging Rijnsburg uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandeld, kunt u contact opnemen met het secretariaat. Indien dit niet leidt tot een oplossing kunt u natuurlijk altijd gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

6.4 Vragen
Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy-statement kunnen worden gericht aan het secretariaat van Oranje Vereniging Rijnsburg.

7 - Wijzigingen

Dit Privacy-statement kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via deze website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacy-statement te bekijken.

[/vc_column]

Rijnsburg, 15 juni 2023

[/vc_row]
Close Menu

Aankomende evenementen