Skip to main content
Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering 2024

By 6 januari 2024januari 9th, 2024No Comments

Wij willen u namens het bestuur van Oranje Vereniging Rijnsburg een gezond en liefdevol 2024 toewensen.

Tevens nodigen wij al onze leden uit voor onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Deze zal plaatsvinden op maandag 15 januari 2024 in De Voorhof. Aanvang van de ledenvergadering is om 19.45 uur, de deur is open om 19.15 uur.

Agenda:

  1. Opening door de voorzitter, de heer R.J. Heemskerk.
  2. Notulen en ingekomen stukken.
  3. Jaarverslag vereniging.
  4. Jaarverslag penningmeester.
  5. Verslag kascontrolecommissie.
  6. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie.

Pauze

7. Wijziging statuten.
8.Bestuursverkiezing.
Aftredend en Herkiesbaar:

de heer: R-J. Heemskerk
mevrouw: A.H.P. Zwaan

          Tegenkandidaten kunnen tot een week voor aanvang van de vergadering bekend
          worden gemaakt aan het secretariaat.

  1. Mededelingen bestuur.
  2. Rondvraag
  3. Sluiting

Na afloop van de Algemene Ledenvergadering zal er een korte quiz zijn met daarop volgend een gratis bingo.

De stukken van de vergadering, vind u hier:
Notulen ALV 16 januari 2023
Jaarverslag OV Rijnsburg 2023 def
Memorie van toelichting statutenwijziging def

of liggen op 15 januari vanaf 19.15 uur ter inzage in De Voorhof.

Gelieve uw ledenpas mee te nemen.

Close Menu

Aankomende evenementen